HỌC VẤN

Cử nhân Học viện Ngân hàng

Kiểm toán viên

KINH NGHIỆM CÔNG TÁC

Làm việc tại Công ty Kiểm toán Big 4 Ernst & Young Việt Nam từ năm 2015 đến nay. Hiện là nhân sự chủ chốt của E&Y với vị trí

  • Chủ nhiệm kiểm toán
  • Chuyên gia hỗ trợ tư vấn kế toán, kiểm toán

Các khách hàng đã kiểm toán: Các Tập đoàn, công ty niêm yết và tư nhân hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau như bất động sản, sản xuất, bán lẻ, viễn thông, công nghệ, khách sạn và dịch vụ, Các Tổng Công ty Nhà nước trong lĩnh vực viễn thông, điện lực, năng lượng,…