HỌC VẤN

Cử nhân Đại học Ngoại thương

Kiểm toán viên

Hội viên VACPA, ACCA

KINH NGHIỆM CÔNG TÁC

Làm việc tại Công ty Kiểm toán Big 4 Ernst & Young Việt Nam từ năm 2014 đến năm 2020 với các vị trí:

  • Chủ nhiệm kiểm toán
  • Chuyên gia hỗ trợ tư vấn kế toán, kiểm toán

Từ năm 2020 đến nay, là Cán bộ quản lý tài chính Tập đoàn Vingroup.

Các khách hàng đã kiểm toán & tư vấn: các Tập đoàn kinh tế tư nhân lớn trong các lĩnh vực bất động sản, bán lẻ, các công ty đa ngành, Khối doanh nghiệp FDI – sản xuất và thương mại… Các Tổng Công ty Nhà nước trong lĩnh vực viễn thông, xi măng…